Prosjekter innen fysisk aktivitet

1. PEP - Oppfølging av de som er født ekstremt for tidlig.

De siste 30-40 årene har langtidspverlevelse av de som ble født ekstremt for tidlig økt betydelig. Når en er født ekstremt for tidlig vil alle organer være umodne og sårbare, og disse sårbare individene vil kreve avansert intensiv nyfødtmedisin.

Men det som kan være livreddende på kort tid, er ikke nødvendigvis bra på lang sikt, og langtidskonsekvensene er ikke kjent. Flere studier er nødvendig for si noe om dette.

I Bergen har vi studert langtids overlevelse i flere kohorter født ekstremt for tidlig med matchede terminfødte controller.

Tidligere studier har vist at de som er født ekstremt for tidlig har lavere fysisk kapasitet i forhold til de som er født til termin, og at lavere fysisk aktivitet kan være noe av forklaringen til dette. Fysisk aktivitet er viktig for god helse og for å redusere risiko for sykdom. Premature har en høyere risiko for bl.a. kardiovaskulær sykdom. Generelle behfolkningsstudier har vist at fysisik aktivitet kan være med å redusere slik risiko. Å studere fysisk kapasitet og aktivitet i denne gruppen er derfor svært viktig.

Ny oppfølgings studie

Regional etisk komite har godkjent en ny undersøkelse av alle våre regionale kohorter født ekstremt for tidlig, sammen med terminfødte kontroller i 1982-85, 1991-92, 1999-2000. En ny tredemølletest vil her være av stor verdi for å se om de som er født ekstremt for tidlig har samme nedgangen i fysisk kapasitet som de terminfødte i forhold til alder. For å få dette til er vi avhengig av god oppslutning og deltakelse og vi håper at alle våre deltakere vil gjennomføre testene.

 

Doktorgrader:

  • Hege Havstad Clemm. Exercise Capacity after extremely preterm birth. Development from childhood to adulthood. University of Bergen 2015.

  • Ola Drange Røksund. Larynx in exercising humans. The unexplored bottleneck of the airways. University of Bergen 2012.

 

PhD-prosjekter

  • Mette Engan, Physical Capacity in young adults born extremely preterm - ongoing

2. Fysioterapi og fysisk trening ved Energisenteret for Barn og Unge (EBU)

  

Prosjektets hovedmål er å tilrettelegge for fysisk trening for ulike grupper av kronisk syke barn, og evaluere nytte opp mot mestring, livskvalitet, daglig funksjonsnivå samt organeffekter, i første omgang lungehelse. I prosjektet ønsker en å utnytte mulighetene ved EBU for å gi fysioterapeutene ved seksjon BUK/KK/PBU erfaring og kompetanse med å drive fysisk trening for kronisk syke barn. Tiltakene som iverksettes skal være kunnskapsbaserte, ha nytteverdi og kunne anvendes i pasientens hverdag der de bor. Brukermedvirkning planlegges og vektlegges.

I prosjektperioden vil det bli gitt tilbud til tre målgrupper som allerede følges opp ved Barne– og ungdomsklinikken, men der vi ikke tidligere har hatt tilpasset trening og rehabliteringstilbud. De tre gruppene er:

 

- Gutter med Duchennes muskeldystrofi

- Prematurt fødte barn med bronkopulmonal dysplasi

- Barn med medfødte eller ervervede lungesykdommer

 

Prosjektene vil gi verdifull prosjekterfaring til fysioterapigruppen, for videre utvikling av Energisenteret for Barn og Unge. Det er tiltenkt at en skal ferdigstille to MSc grader for prosjektmedarbeiderne og Phd grad for prosjektleder. Det vil i løpet av første år søkes ekstern finansiering for å sikre videre forskningsbasert aktivitet for prosjektene. Kunnskap ervervet fra prosjektet vil tilstrebes implementert i daglige rutiner for å etablere permanent behandling og treningstilbud for målgruppene av kronisk syke barn ved EBU.

 

Prosjektmedarbeidere

Stian Hammer1, MSc – spesialist i hjerte og lungefysioterapi (Prosjektleder)                                       

Maria Vollsæter2,3, Phd, Overlege barnesykdommer

Tiina Andersen1,3, Phd kandidat, spesialist i hjerte og lungefysioterapi

Anett Myhre Skjoldmo1, spesialfysioterapeut                                        

Jorun Hestad Riise1, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi                                       

Øvrig stab ved fysioterapiseksjonen BUK/KK/PBU.

1Fysioterapiavdelingen,Ortopedisk klinikk. 2Barne- og ungdomsklinikken, 3Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

3. Fotballspillere i utvikling

Formålet med studien er å studere sammenhengen mellom biologisk modningsnivå (bm), treningstoleranse og skaderisiko, og mellom bm og fysisk- og mental ferdighetsutvikling. Studien vil inkludere 50 guttespillere (14 år i 2018) som er tatt ut på satsningslag og 50 spillere på breddelag i 10 år. Bm måles ved røntgen av hånd 2 ganger i året inntil lengdeveksten opphører. Fysisk kapasitet (hurtighet, utholdenhet, lungefunksjon, spenst, styrke) testes på samme tidspunkt som røntgenundersøkelsen. En gang i året skal spillerne svare på spørreskjema hvor faktorer som kan påvirke spillernes motivasjon, selvoppfatning og målperspektiv undersøkes. Skader registreres av helsepersonell, og treningsbelastning via mobilapp og GPS-sensorer. Spillerne skal følges i 10 år.

Prosjektet gjennomføres som en del av virksomheten ved idrettsseksjonen (Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad).

Prosjektmedarbeidere

Hilde Gundersen (Prosjektleder)

4. Døgnvariasjon i gripekraft og lungefunksjon

Formålet er å kartlegge om det er døgnvariasjon til stede ved gripekraft og spirometri, og om det har betydning i den kliniske hverdagen. 30 jenter og 30 gutter i alderen 20-30 år, i hovedsak medisinstudenter, skal inkluderes i studien. Deltakelse innebærer undersøkelse av gripekraft, samt lungefunksjonsundersøkelse med spirometer. I tillegg skal deltakerne svare på et spørreskjema.

Prosjektet er et utdanningsprosjekt i forbindelse med særemne på Medisinsk Embetsstudium.

Hege Clemm (Prosjektleder)

  • White Google+ Icon
  • Twitter Clean
  • w-facebook

Webpage design/editor:

Hege Havstad Clemm

Logo by:

Anna Tora Dalsbotten