top of page
Baby Laundry Hanging on a Clothesline

Long term follow up studies of newborns in Norway

REK-godkjenning:   2010/2949

(In Norwegian)

Status:       Pågående prosjekt

Prosjektets problemstillinger

Sykdom og komplikasjoner under svangerskap, fødsel og i nyfødtperioden (det som til sammen kalles perinatalperioden) kan ha betydelig konsekvenser for helse og funksjonsnivå senere i livet. Det er imidlertid svært lite kunnskap om hvordan komplikasjoner i perinatal perioden påvirker helse og funksjonsnivå i barne- ungdoms- og voksen alder.

Ved hjelp av en prospektiv registerbasert kohortstudie der opplysninger fra Medisinsk Fødselsregister kobles til opplysninger om sykdomstilstander, lære- og atferdsvansker og funksjonsnivå senere i livet fra andre nasjonale registre vil vi kunne få informasjon om dette. Ved bruk av de nasjonale registrene er vi i Norge i en unik stilling til å kunne besvare disse spørsmålene.

Prosjektets mål / nytteverdi

Formål med studien: Få kunnskap om hvilke faktorer rundt svangerskap, fødsel og nyfødtperiode som gir økt risiko for senskader for å kunne sette inn målrettete tiltak mot disse.

Metode

Registerepidemiologisk forskningsprosjekt. Opplysninger fra Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregistret, Norsk pasientregister, Nav og Statistisk sentralbyrå nyttes i nasjonale prospektive undersøkelser for å søke å besvare medisinske problemstillinger.

Publikasjoner

Cortese M, Moster D, Wilcox AJ. Term Birth Weight and Neurodevelopmental Outcomes. Epidemiology. 2021 Jul 1;32(4):583-590. 

 

Mannseth J, Berentsen GD, Skaug HJ, Lie RT, Moster D. Variation in use of Caesarean section in Norway: An application of spatio-temporal Gaussian random fields. Scand J Public Health. 2021 Dec;49(8):891-898. 

Strøm MS, Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Forthun I, Moster D. Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics. 2021 Mar;147(3):E20201137.

Forthun I, Lie RT, Strandberg-Larsen K, Solheim MH, Moster D, Wilcox AJ, Mortensen LH, Tollånes MC. Parental Education and the Risk of Cerebral Palsy for Children: An Evaluation of Causality. Dev Med Child Neurol. 2020 Apr 27. Online ahead of print.

 

Sun BZ, Moster D, Harmon QE, Wilcox AJ. Association of Preeclampsia in Term Births With Neurodevelopmental Disorders in Offspring. JAMA Psychiatry. 2020 Aug 1;77(8):823-829. 

 

Ebbing C, Kessler J, Moster D, Rasmussen S. Isolated single umbilical artery and the risk of adverse perinatal outcome and third stage of labour complications: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Mar;99(3):374-380. Epub 2019 Nov 18.

 

Ebbing C, Kessler J, Moster D, Rasmussen S. Single umbilical artery and risk of congenital malformations: a population-based study in Norway. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Apr;55(4):510-515.

 

Forthun I, Strandberg-Larsen K, Wilcox AJ, Moster D, Petersen TG, Vik T, Lie RT, Uldall P, Tollånes MC. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. Int J Epidemiol. 2018 Aug 1;47(4):1298-1306.

 

Lie RT, Moster D, Strand P, Wilcox AJ. Prenatal exposure to Chernobyl fallout in Norway: neurological and developmental outcomes in a 25-year follow-up. Eur J Epidemiol. 2017 Dec;32(12):1065-1073. Epub 2018 Jan 8.

 

Tollånes MC, Wilcox AJ, Stoltenberg C, Lie RT, Moster D. Neurodevelopmental Disorders or Early Death in Siblings of Children with Cerebral Palsy. Pediatrics. 2016 Aug;138(2).

 

Trønnes H, Wilcox AJ, Lie RT, Markestad T, Tollånes MC, Moster D. Associations  of maternal atopic diseases with adverse pregnancy outcomes: a national cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2014 Nov;28(6):489-97.

 

Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Moster D. Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study. BMJ. 2014 Jul 15;349:g4294.

 

Trønnes H, Wilcox AJ, Lie RT, Markestad T, Moster D. Risk of cerebral palsy in relation to pregnancy disorders and preterm birth: a national cohort study. Dev Med Child Neurol. 2014 Aug;56(8):779-85.

 

Trønnes H, Lie RT, Markestad T, Wilcox A, Moster D. The association of preterm birth with severe asthma and atopic dermatitis: a national cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2013 Dec;24(8):782-7.

 

Eide MG, Moster D, Irgens LM, Reichborn-Kjennerud T, Stoltenberg C, Skjærven R, Susser E, Abel K. Degree of fetal growth restriction associated with schizophrenia risk in a national cohort. Psychol Med. 2013 Oct; 43(10): 2057-66.

PhD-arbeid

Ingeborg Forthun. Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index. Universitetet i Bergen, 2019.

 

Håvard Trønnes. Risk factors and outcomes of preterm birth. A study of the associations of preterm birth with cerebral palsy and atopic diseases. Universitetet i Bergen, 2014.

bottom of page