top of page
Mother Balancing Baby on Legs

The impact of conditions related to pregnancy, birth and the newborn period on neurodevelopmental disabilities

(In Norwegian)

REK-godkjenning: 2018/1789

Prosjektets problemstillinger

1.

Hvilke faktorer i perinatalperioden (tidsperioden som omfatter svangerskapet, fødselen og nyfødtperioden) kan forstyrre den normale utviklingen av hjernen og sentralnervesystemet i en slik grad at det senere i livet manifesterer seg som ulike nevrologiske utviklingsforstyrrelser?

2.

Hvordan er samspillet mellom perinatale risikofaktorer som kan påvirke hjernens normale utvikling?

3.

Foreligger det en familiær sårbarhet hos enkelte barn som senker terskelen for at ugunstige perinatale faktorer gir varige hjerneskader/nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos disse barna?

Prosjektets mål / nytteverdi

Ny kunnskap ervervet gjennom registerbasert forskning på dette området vil kunne ha stor klinisk betydning gjennom bedre å identifisere risikofaktorer i perinatalperioden for senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser. På den måten kan man identifisere mulige innsatsområder under svangerskap, fødsel og nyfødtperiode for å bedre senere utfall. I tillegg vil man kunne få kunnskap om det er behov for oppfølging av spesielle risikobarn for tidlig å kunne sette inn tiltak for å minske senskade

Metode

Registerepidemiologisk forskningsprosjekt. Opplysninger fra Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregistret, Norsk pasientregister, Nav og Statistisk sentralbyrå nyttes i nasjonale prospektive undersøkelser for å søke å besvare medisinske problemstillinger.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og klinikere ved Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Harvard University, University of Washington og National Institutes of Health, USA.

Publikasjoner

Wilcox AJ, Cortese M, McConnaughey DR, Moster D, Basso O. The limits of small-for-gestational-age as a high-risk category. Eur J Epidemiol. 2021 Oct;36(10):985-991. 

bottom of page